Záhady Poklady Literatura Zajímavosti Království Slovník Hudba Kdo jsem


Psychotronicko / fyzikální průzkum zámku Chudenice & II. Sraz Suzuki Baleno Klubu

Jednoho krásného večera se začalo schylovat k netradičnímu paranormálnímu/hraničnímu jevu. Směrem do jihozápadních Čech se ze všech stran naší země podvečerem a nocí hnaly vozidla stejné značky a typu.Ničeho nedbaje dorazila tato mocná Suzuki na místo určení. K Starému Czerninskému zámku v Chudenicích. Seřadivše se před zámkem vyzvala jeho správkyni aby usedla do čelního vozu a kolona nabrala směr. Pekelně rudá světla brzd a koncových světel se v řadě rozsvěcovala na cestách k Novému Czerninskému zámku řečenému Lázeň.Tam mezi stromy v černočerné tmě občas problesklo nějaké tuningové světlo, v těžké konspiraci tam jakési děti hledaly studnu /snad nějaká geocachingová či jiná moderní aktivita/. Pachatel toho všeho Jeseň rozdal účastníkům slibované památeční plyšové mince.Po společném focení se celá kamarilla odebrala zpět na Czerninské rodové sídlo. Nocí se ozývaly podivné zvuky. Kamarilla starou brankou vlekla přívod energie, rozsvěcovala halogeny a ozýval se zvuk zarážených stanových kolíků. Mozkově nejzdatněj‘í jedinci se pokou‘eli v pijákové tmě sestavit gril.Zažhnul gril a oči suzukářů, bavorské klobásky prožívaly svou kremaci. Nocí se ozval zvuk motoru ze stáje fauvé. To přilétla Octavie Ing. Válka z Brna. Ač nevlastník požadovaného japonského vozu, zde vítán. Dnes dá zaznít zvuku kytary, zítra Hoard Hunteru TM808.Blíží se půlnoc a Jeseň odchází starou brankou do Zámku. Po chvíli ujednáno. Suzukáři odchází na první noční prohlídku Baleno klubu v staleté historii památky.Po cestě zkoumají v‘e, dozvídají se mnoho o tom jak ‘el čas v tomto sídle. A těžký krok staletí odlehčuje půvabná kastelánka hovory o tehdej‘í módě a zejména kuchyni. Ty pochoutky, ty delikatesy….A jak plyně čas blížíme se k Půlnoci a vyvrcholení a středu celého genia loci celé stavby. Nerozlučně sousedící Černé kuchyni a Andělskému Pokoji. Zde Anděl přiná‘í zvěst o brzké nejasné smrti zdej‘ího pána a v opozitu vůči tomu av‘ak v tajemné shodě zde také komín před lety udržel život mladému výhonku později slavného rodu.Teprve tady Jeseň ve své tajnůstkářské samolibosti oznamuje co se bude dít ráno.Při‘lo ráno. Rosa mezi stany. Z Plzně se přiřítila Toyota /což je taky bratry v Suzuki přijato/, následována je‘tě dvěma vozy. Lidé z plzeňského klubu psychotroniky a UFO.Teď je puzzle kompletní. Přijela geoložka, senzibil, dva lidé z detektory, historik umění a přátelé ze Suzuki se budou účastnit. Dvě akce v jedné, nebo jedna ve dvou? Ráno. V rukách jedněch rozličné proutky a virgule, v rukách druhých sofistikované přístroje s rámovými anténami. Geoložka ví, pod námi je vápenec- s tím se pracovalo dobře.Jedni i druzí nejprve záměrně rozděleni. Spojeni jen katastrální mapou, každý ji má- ale jen svoji kopii. Virgule se vzpínají k zemi, ručičky intenzimetrů těžknou k druhé hodině opou‘tějíc tak své bezpečné zázemí na hodině desáté.Zámek staletí zůstával bez sakrálního prostoru, v obci av‘ak stojí děkanský kostel – star‘í než zdi zámecké. Mezi starým kostelem a starým zámkem polovinu vzdálenosti požírá hmota starého pivovaru. Ostatek volná prostranství zejména cesty /hovoříme o stovce metrů/.Psychotronici prvně objevují „cosi“ = chodbu na zámeckém dvoře. Fyzikální přístroje později zareagují stejně. Přichází dobrá du‘e zámku a rozhovoří se o dávném příkopu tudy vedoucím, dnes zasutém. Tož kde se ženijně pracovalo- tam vždy podzemí dlužno očekávat.Pod troskami starých vrat se skrývá oficiální vchod do podzemí. Po sestupu vpravo vede rovná chodba se dvěma odbočkami. Jedna hned na začátku hlavní chodby a druhou na konci vpravo.Pod zem jde jen pět lidí. Za zmínku stojí perla Suzuki Baleno Klubu Mrně která při pozorování jejích bot budí dojem paranormálního jevu. Neboť Jeseň se boří v podzemí do hlubokého bahna, kdežto boty Mrněte zůstávají sněhově bílé.Na povrchu docházíme k závěru, že chodby nás zavedly až pod základní tábor Baleňáků. Kastelánka vypráví o paní,která před lety pronikla jako dítě daleko hlouběji do útrob země.Následuje prohlídka vstupu do podzemí v prostorách staré moštárny. Domníváme se, že tento vstup souvisí s první odbočkou vlevo v podzemí.Systém chodeb mohl zabezpečovat fortifikace starého Czerninského sídla. Pohleďme třeba na starou ba‘tu v hmotě stavby, oděnou do rudých listů. „To“ v popředí co budí dojem latríny je starý vstup do renesančních sklepů.Zbývalo projít tzv. III. prohlídkový okruh – starý děkanský chrám. Citliví lidé i přístroje mezi námi reagují na stejných místech. Trochu pochybností vzniklo nad místem, kde hledač dutin hlásil „prázdno“ na místě zru‘eného hřbitova – mohla to být třeba rozpadlá dutina rakve. Byli jsme ubezpečeni o poctivém zru‘ení hřbitova. Dutina by tedy měla být onou dutinou průchozí.Pod pravou so‘kou Panny Marie v předsíni kostela, pod zru‘eným hřbitovem, starým pivovarem vede až na zámecký dvůr za hradbami dutina. Snad touto chodbou chodilo někdy panstvo nepozorováno panstvo do kostela, nemaje na zámku nižádného sakrálního prostoru.Ostatními odbočkami chodeb byly propojeny ba‘ty, snad se tudy ‘lo podle tradice K obrázku a také někam k svatému Wolfgangu /Bolfánku/. Tam nám také prchla na‘e geoložka neb tam v kameni, kde klekal svatý muž tu‘ila něco menhirovitého.Psychotronik s přáteli si poté nechali ukázat zámek. Citlivá osoba pana Veselého se v Andělském pokoji cítila naprosto zle. Celkově je třeba konstatovat, že první pokus spojit psychotroniky a hledače pokladů s přístroji se zdařil - neboť detekované dutiny se shodovaly u obou skupin z 95%.
Zhlédněte také konferenci záhadologů na českolipsku a moje přístroje na „lov duchů“ nebo tajemství zámku Tartakow.

Pro přátele Suzuki: fórum a klub.


Zpět